نسل خاندان کاپسین عاقبت در ۱۳۲۸ میلادی با مرگ شارل چهارم – که وارثی نداشت – منقرض شد. به دنبال این واقعه ، خاندان والوا – که از شاخه های قدیمی کاپسین‌ها بودند – به سلطنت فرانسه رسیدند.

 

 

tarikh1